Monday, April 4, 2011

PHOTO - TORONTO - EGLINTON THEATRE - NEARBY SHOPS - 1947